Bí Sapa

20,000

Khác với bí dưới xuôi, bí rất ngon, nấu lên rất thơm